Tekstgrootte A A Sitemap
Praktijk informatie
Behandel afbeelding 1 Behandel afbeelding 2

Openingstijden

Ma 08.00 - 19.00
Di 08.00 - 19.00
Wo 08.00 - 19.00
Do 08.00 - 19.00
Vr 08.00 - 19.00

Schansoord 58a
5469 SH Erp
tel: 0413-211193
email: info@fysio-erp.nl

Op de praktijk voor fysiotherapie en revalidatie van Harry Kobus kunt u naast algemene fysiotherapie ook terecht voor onderstaande aandachtsgebieden.

mobilisaties  volgens het Mulligan concept, sportrevalidatie, handrevalidatie, behandeling rug- en nekklachten volgens het McKenzie concept, actieve revalidatie na knie-, heup-  en schouderoperaties, ketenzorg total hip/knee, Medical Taping concept, sensomotore training / schrijftraining, looptherapie bij claudicatio intermittens.

Openingstijden
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30-19.00 uur en op zaterdag van 8.30 - 12.30 uur. In overleg kunnen de tijden voor een behandeling afwijken van deze openingstijden.

Contact
Telefonisch is de praktijk bereikbaar op nummer 0413 211193. Indien u niet persoonlijk te woord gestaan kunt worden, krijgt u de vraag voorgelegd om uw naam en telefoonnummer in te spreken, waarna u zo spoedig mogelijk teruggebelt zult worden

Vergoeding
Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW (naam-adres-woonplaats) gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, wordt  u ook gevraagd om welke klacht het gaat.

DTF
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Eerste afspraak
Bij uw eerste afspraak neemt u mee naar de praktijk:
- de verwijzing van de arts (indien u door een arts verwezen bent);
- uw verzekeringspasje van de ziektekostenverzekeraar;
- een geldig identiteitsbewijs.

Kwaliteit
Fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk staan geregistreerd in het
Kwaliteitsregister van het KNGF.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. 

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. 

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur
voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt
ben ik genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, wordt - indien nodig -  tijdens vakantie, studie of ziekteverzuim voor een waarnemer gezorgd.

Hygiëne
U krijgt tijdens de eerste behandeling een grote handdoek. Deze handdoek wordt opgeborgen in een kastje met uw naam er op en zal voor elke behandeling voor u gepakt worden. Op deze wijze wordt u op de meest hygiënische manier behandeld, met inachtneming van het milieu. Verder wordt van u als patiënt / cliënt verwacht dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is
de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het complete reglement is in de praktijk ter inzage.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Betalingsvoorwaarden
1.   Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2.   Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3.   Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4.   Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Blijf niet te lang in dezelfde houding, dus sta bij zittend werk regelmatig even op.
Tip van
Harry
aangesloten bij De Fysiotherapeut